Wybrane dane finansowe Imperio ASI S.A. (w tys. zł).            
               
  okres
od 01-01-2019
do 31-12-2019
okres
od 01-01-2018
do 31-12-2018
okres
od 01-01-2017
do 31-12-2017
okres
od 01-01-2016
do 31-12-2016
okres
od 01-01-2015
do 31-12-2015
okres
od 01-01-2014
do 31-12-2014
 
Przychody z inwestycji 567 619 2 343 815 734 2 515  
Wynik z inwestycji netto (670) (8 101) (10 526) 10 111 653 (19 068)  
Zyski (straty) z inwestycji 2 760 43 (2 444) 141 162 (525)  
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 090 (8 058) (12 970) 10 252 815 (19 593)  
Zysk (strata) brutto 2 090 (8 058) (12 970) 10 252 815 (19 593)  
Zysk (strata) netto 2 090 (8 058) (12 988) 10 252 851 (19 629)  
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (4 449) (671) (1 407) (392) 1 532 (582)  
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 6 493 1 258 1 645 3 779 (3 179) 5 104  
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 25 (1 840) 76 (927) 958 (3 597)  
Przepływy pieniężne netto, razem 2 069 (1 253) 314 2 460 (690) 925  
wg stanu na dzień 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014  
Aktywa razem 15 386 14 929 24 769 39 995 28 413 25 385  
Zobowiązania i Rezerwy, razem 452 2 084 1 982 4 220 2 890 713  
Zobowiązania długoterminowe  
Zobowiązania krótkoterminowe 147 1 821 1 759 1 762 2 831 560  
Kapitał własny (aktywa netto) 14 934 12 845 22 787 35 775 25 523 24 672  
Kapitał zakładowy 4 699 5 640 5 640 5 640 5 640 5 640  
Liczba akcji 7 831 487 9 400 000 9 400 000 9 400 000 9 400 000 9 400 000  
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) 1,91 1,37 2,42 3,81 2,72 2,62  
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) 0,27 (0,86) (1,38) 1,09 0,09 (2,09)  
               
  okres
od 01-01-2019
do 31-12-2019
okres
od 01-01-2018
do 31-12-2018
okres
od 01-01-2017
do 31-12-2017
okres
od 01-01-2016
do 31-12-2016
okres
od 01-01-2015
do 31-12-2015
okres
od 01-01-2014
do 31-12-2014
okres
od 01-01-2013
do 31-12-2013
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 58 400 684 834 1 163 1 314 3 781
Zysk (strata) brutto z podstawowej działalności 2 291 -7 630 -10 950 11 527 2 904 -13 780 -3 344
Zysk (strata) netto z podstawowej działalności 1 323 -8 762 -13 112 9 965 912 -16 159 -8 994
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 023 -7 996 -13 024 10 227 954 -19 090 -6 672
Zysk (strata) brutto 2 081 -8 004 -12 957 10 209 827 -19 494 -7 226
Zysk (strata) netto 2 081 -8 011 -12 976 10 209 864 -19 531 -7 226
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (działalność kontynuowana) -4 445 -676 -1 413 -383 1 531 -594 -9 930
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (działalność kontynuowana) 6 493 1 258 1 645 3 779 -3 179 5 104 12 869
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (działalność kontynuowana) 25 -1 840 76 -927 958 -3 597 -2 874
Przepływy pieniężne netto razem (działalność kontynuowana) 2 073 -1 258 308 2 469 -690 913 65
wg stanu na dzień 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013
Aktywa, razem 15 382 14 931 24 784 40 016 28 425 25 406 48 893
Zobowiązania 150 1 824 1 812 1 830 2 854 605 4 387
Rezerwy 306 263 233 2 471 65 159 357
Kapitał własny 14 926 12 844 22 739 35 715 25 506 24 642 44 137
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 14 926 12 844 22 739 35 715 25 506 24 642 44 137
Kapitał zakładowy 4 699 5 640 5 640 5 640 5 640 5 640 5 640
Kapitał akcjonariuszy nie sprawujących kontroli 0 0 0 0 0 0 0
Liczba akcji (w szt.) 7 831 487 9 400 000 9 400 000 9 400 000 9 400 000 9 400 000 9 400 122
Wartość aktywów netto przypadającą jednostce dominującej na jedną akcję (w zł / EUR) 1,91 1,37 2,42 3,80 2,71 2,62 4,70