Skip to content
Akcjonariat

Akcjonariusz

l.akcji

% akcji

l.głosów

% głosów

January Ciszewski

1 890 336

24,14

1 890 336

24,14

Artur Górski

525 000

6,70

525 000

6,70

Artur Jedynak

500 768

6,39

500 768

6,39

Artur Błasik

470 000

6,00

470 000

6,00

Sławomir Jarosz

470 000

6,00

470 000

6,00

Pozostali

3 975 383

50,76

3 975 383

50,76

Suma

7 831 487

100,00

7 831 487

100,00

Stan akcji:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.698.892,20 zł i dzieli się na 7.831.487 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,60 zł każda akcja.